پارچه

این ﮐﺘﺎب در ﻣﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه داده راﺑﻄﻪ اي ﻣﻌﺮوف ﻣﺜﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮐﺪام دﺳﺘﻮرات و ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را آورده اﺳﺖ .ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ . ﺗﺴﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻣﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه داده راﺑﻄﻪ اي ﻣﻌﺮوف ﻣﺜﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮐﺪام دﺳﺘﻮرات و ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي ﻣﺮﺑاﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻣﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه داده راﺑﻄﻪ اي ﻣﻌﺮوف ﻣﺜﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮐﺪام دﺳﺘﻮرات و ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي ﻣﺮﺑ این ﮐ س ﻫﺮ ﮐﺪام دﺳﺘﻮرات و ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي ﻣﺮﺑ

ادامه مطلب