این پارچه از جنس حریر می‌باشد که زمینه‌ی زرد رنگ آن به صورت پرکار با سنگ و به صورت گل برجسته تزیین شده است. عرض پارچه 115 سانتی‌متر بوده